Kjøpsbetingelser

Phoneros vilkår og kjøpsbetingelser

Alle våre priser er eksklusiv moms, frakt og miljøgebyr hvis ikke annet er oppgitt. Modino og Phonero forbeholder seg retten til å endre prisene på våre produkter. Dette kan skyldes endringer i valutakurser eller nye priser fra produsentene, og endringene kan skje uten varsel.

Vilkårene gjelder i tillegg til Phoneros generelle abonnementsvilkår som gjelder så langt disse passer. Ved eventuell motstrid har nærværende vilkår forrang. 

Phonero – Tilleggsavtale for nedbetaling

‍1. Innledning

Denne tilleggsavtalen gjelder for avtale mellom Telia Norge AS ("Phonero") og bedriftskunde ("Kunden") vedrørende kjøp av mobilterminaler på kreditt ("Tilleggsavtalen"). Phonero er en merkevare under Telia Norge AS.

Tilleggsavtalen vedlegges eksisterende Avtale om Teletjenester mellom Phonero og Kunden, herunder Phoneros Abonnementsvilkår som vil gjelde tilsvarende for denne Tilleggsavtalen. Ved eventuell motstrid mellom vilkårene i Tilleggsavtalen og øvrige vilkår i Avtale om Teletjenester mellom Phonero og Kunden, skal vilkårene i denne Tilleggsavtalen gå foran.

Phonero gjennomfører kredittvurdering av Kunden før inngåelse av Tilleggsavtalen samt ved enhver senere forespørsel fra Kunden om kjøp av mobilterminal på kreditt under Tilleggsavtalens løpetid, ved å innhente opplysninger fra offentlige tilgjengelige kilder eller kredittopplysningsbyråer. For øvrig gjelder punkt 2.1 i Phoneros Abonnementsvilkår tilsvarende.

2. Produktet og Tilleggsavtalens forutsetninger

Kjøp av mobilterminaler på kreditt innebærer at Kunden får kjøpe mobilterminaler av Phonero på kreditt med faste avdrag over en avtalt periode på enten 12, 24 eller 36 måneder. Det påløper ingen renter eller andre omkostninger på kreditten som gis, med unntak av avgift for postforsendelse (dersom Kunden vil ha faktura og annen info tilsendt per post), samt forsinkelsesrenter og øvrige inndrivelsesomkostninger som angitt i punkt 3 under, siste avsnitt. Kunden skal dekke porto og fraktkostnader i forbindelse med forsendelsen av mobilterminalene fra Phonero til Kunden.

Som en forutsetning for kjøp av mobilterminaler på kreditt kan Phonero sette som vilkår at Avtale om Teletjenester mellom Kunden og Phonero forlenges. Varigheten på en eventuell forlengelse av Avtalen om Teletjenester avtales i det enkelte tilfellet.

Under Tilleggsavtalens løpetid har Kunden ikke rett til å utportere mer enn 70 % av sin abonnementsportefølje hos Phonero under Avtale om Teletjenester mellom Phonero og Kunden. Brudd på denne forutsetningen innebærer et vesentlig mislighold av Tilleggsavtalen og vil blant annet innebære at benyttet kreditt må innfris før avtalt forfallstid, jf.  punkt 4 under.

Kunden kan maksimalt kjøpe et antall mobilterminaler tilsvarende Kundens antall mobilabonnement, med mindre annet er skriftlig avtalt med Phonero.

3. Nedbetaling og fakturering

Nedbetaling av bestilte mobilterminaler faktureres sammen med faktura for abonnement under Avtalen om Teletjenester. Kunden må betale minimumsbeløpet som fremgår av fakturaen senest på forfallsdagen. Kunden kan istedenfor å betale minimumsbeløpet som fremgår av faktura, velge å betale ned hele det utestående beløpet. Dette må varsles til Phonero ved å kontakte Phoneros kundeservice på telefon 04500 eller via «kontakt oss» på phonero.no.

I tilfeller hvor Phonero har flere forfalte terminer mot Kunden og Kunden foretar en nedbetaling, anses betalingen for å være foretatt på den fakturaen med korresponderende KID-nummer.

Kunden faktureres månedlig for skyldig beløp fra og med første påfølgende månedlige faktura etter at Kunden har kjøpt en mobilterminal under Tilleggsavtalen. Nedbetalingsplanen vil være avhengig av om det er avtalt en tilbakebetalingsperiode på 12, 24 eller 36 måneder. Dersom det er avtalt forskjellig tilbakebetalingsperiode for ulike mobilterminaler vil dette bli hensyntatt i beregningen og fremgå av fakturaen.

Kredittakeren er forpliktet til å gjennomgå informasjonen i fakturaen så snart fakturaen er gjort tilgjengelig for Kunden og informere Phonero sin kundeservice på telefon 04500 eller via «kontakt oss» på phonero.no ved eventuelle feil.

Ved forsinket betaling vil Kunden belastes forsinkelsesrente og øvrige inndrivelseskostnader i samsvar med gjeldende lovgivning, herunder forsinkelsesrenteloven og inkassoloven.

 

4. Mislighold og førtidig forfall

Phonero kan kreve at benyttet kreditt blir innfridd før avtalt nedbetalingstid dersom Kunden vesentlig misligholder Avtalen om Teletjenester eller Tilleggsavtalen, herunder plikten til å betale utestående kreditt, eller det ut fra Kundens handlemåte eller alvorlig svikt i Kundens betalingsevne er klart at kreditten vil bli vesentlig misligholdt, og Kunden ikke stiller betryggende sikkerhet for kreditten eller rettidig betaler innen den frist Phonero setter. Sistnevnte gjelder likevel ikke dersom kreditten allerede er betryggende sikret. For øvrig vises det til finansavtaleloven § 52.

Varsel om førtidig forfall til Kunden vil være skriftlig og begrunnet.

Dersom Kunden ikke oppfyller vilkårene i Tilleggsavtalen har Phonero videre rett til å sperre de enkelte mobilterminalenes IMEI nummer, samt rett til å heve, avslutte eller midlertidig stanse Kundens videre bruk av abonnementstjenester under Avtale om Teletjenester mellom Kunden og Phonero.

 

5. Oppsigelse og førtidig tilbakebetaling

Tilleggsavtalen løper så lenge Kunden har utestående betalinger på kjøp av mobilterminaler under denne Tilleggsavtalen. Kunden kan vederlagsfritt si opp Tilleggsavtalen mot at utestående kredittbeløp tilbakebetales og etter varsel til Phonero sin kundeservice på telefon 04500 eller via «kontakt oss» på phonero.no med én (1) måneds varsel. Kunden har også til enhver tid rett til å tilbakebetale hele det utestående beløp før avtalt forfallstid. Dette må varsles til Phonero, jf. punkt 3. Slik førtidig tilbakebetaling innebærer ikke i seg selv at Tilleggsavtalen sies opp, og Kunden vil kunne gjøre nye kjøp av mobilterminaler på kreditt med mindre annet fremgår av denne Tilleggsavtalen.

Phonero har rett til å si opp Tilleggsavtalen ved saklig grunn og kreve ethvert utestående beløp tilbakebetalt etter skriftlig varsel til Kunden med en (1) måneds oppsigelsestid. Oppsigelse vil skje vederlagsfritt og begrunnelsen for oppsigelsen vil opplyses.

 

6. Avvisning av ytterligere kjøp

Phonero kan avvise Kundens ønske om kjøp av ytterligere mobilterminaler på kreditt dersom det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn regnes blant annet misligholdte betalinger, mistanke om misbruk og dersom Kundens kredittverdighet reduseres til et nivå som Phonero anser uakseptabelt.

 

7. Overdragelse eller pantsettelse av krav m.m.

Phonero kan, uten Kundens samtykke, overdra eller pantsette krav mot Kunden som oppstår i forbindelse med Tilleggsavtalen.

Kunden har ikke rett til å overdra eller pantsette sine rettigheter eller plikter i forbindelse med Tilleggsavtalen. Før en mobilterminal er nedbetalt har Kunden ikke rett til å selge, pantsette, leie ut eller låne ut mobilterminalen. Phonero har salgspant i mobilterminalene inntil mobilterminalene er nedbetalt i sin helhet.

 

8. Reklamasjoner og ansvar for solgte varer

Phonero er ansvarlig for feil og mangler ved mobilterminalene som Kunden kjøper under Tilleggsavtalen i samsvar med produsentens reklamasjonsregler.

 

9. Behandling av personopplysninger m.m.

Phonero er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger og har ansvaret for at behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlover og annen gjeldende lovgivning i forbindelse med Phoneros gjennomføringen av denne Tilleggsavtalen.

Behandlingen omfatter hovedsakelig personopplysninger som Kunden har gitt i sammenheng med gjennomføringen av Tilleggsavtalen, og som ellers innhentes av Phonero og registreres i forbindelse med oppstart eller administrasjon av kreditten eller innenfor rammen av avtaleforholdet.

Opplysningene kan behandles for Phoneros administrasjon, kreditthåndtering og kredittvurdering, oppfølging av kontraktsbrudd og svindeltilfeller, samt for at Phonero for øvrig skal kunne oppfylle sine plikter etter lov og denne Tilleggsavtalen.

Phonero kan utlevere personopplysninger til foretak som tilhører samme foretaksgruppe som Phonero samt av Phonero sine underleverandører for oppdrag relatert til Tilleggsavtalen. Disse kan bruke personopplysningene til slike formål som er angitt over.

Phonero kan behandle personopplysningene utenlands, inkludert land utenfor EU- og EØS-området innenfor rammen av de angitte formålene og uten hinder av taushetsplikt forutsatt at mottakeren av personopplysningene kan garantere for et tilfredsstillende vern av personopplysningene i henhold til gjeldende personvernregelverk. Phonero forbeholder seg også retten til å utlevere personopplysninger i sammenheng med overdragelse eller pantsetting av fordringen etter punkt 7 (Overdragelse eller pantsettelse av krav).

 

10. Kundens informasjonsplikter og meldinger

Kunden skal umiddelbart informere Phonero om navn- og/eller adresseendring, inklusive e-postadresse.